گروه های هدف

دوره آموزش آنلاین مدیریت و مبانی زخم

دوره آموزش آنلاین مدیریت و مبانی زخم

جمعی از اساتید

آموزش آنلاین دوره مدیریت و مبانی زخم (یک جلسه عملی )

دوره آموزش آنلاین اوزون تراپی در زخم

دوره آموزش آنلاین اوزون تراپی در زخم

دکتر نیک فرجام ( متخصص عفونی)

دوره به صورت یک روزه می باشد..