گروه های هدف

آموزش آنلاین مدیریت عفونت در زخم

آموزش آنلاین مدیریت عفونت در زخم

جمعی از اساتید

مدیریت عفونت در زخم

NICU3

NICU3

جمعی از اساتید

NICU3 آموزش آنلاین

NICU 2

NICU 2

جمعی از اساتید

آموزش آنلاین

دوره آموزشی مراقبت و مدیریت استومی

دوره آموزشی مراقبت و مدیریت استومی

جمعی از اساتید

مراقبت و مدیریت استومی و بی اختیاری

دوره آموزش آنلاین مدیریت و مبانی زخم

دوره آموزش آنلاین مدیریت و مبانی زخم

جمعی از اساتید

آموزش آنلاین دوره مدیریت و مبانی زخم (یک جلسه عملی )